Meng Heimat zweschen Ahr on Rheng   -   dä Tomberg meddendren.
Die Dörpche all em Sonnesching   -   - do trick me Häzz mich hin.
Meng Heimat mich jefangen hält   -   un mööt ich do  eruuss:
Krüz on quer dörch de Welt   -   et mer nirjends jefällt.
Dä Tomberg, dä rööf mich no Huus!

Dat Levve - deit jevve,- de Minsche Krütz on Leid
Mir evve, - don häffe,- die Gläser voller Freud.
Mir laache,- on maache,- met keinem Mensche Stritt.
Mir singe,- on springe,- weil dat uns besser litt.

Lott brumme,- die Dumme,- hück suffe mir ons voll.
Nit muuze,- on uuze,- hück sen mir radedoll.
Dat Racke,- on Placke,- dat kütt noch fröh jenooch.
Die Sorje - für morje,- hück sen mir grad em Zoch.

Das schönste Dörfchen auf der Welt,
ist nur mein Wormersdorf.

Das Schönste, das mir stets gefällt,
ist nur mein Wormersdorf.